Privatumo politika

Jūsų asmens duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl atsakingai tuo rūpinamės. Šioje Privatumo politikoje (toliau  – Privatumo politika) pateikiame išsamią informaciją apie tai, kaip mes MB „Grožio guru LT“ (toliau  – mes) tvarkome Jūsų asmens duomenis, Jums lankantis mūsų svetainėje www.vilijaseputiene.lt (toliau – Svetainė), socialinių tinklų paskyrose (Facebook: @vilijapociuteseputiene, @beautyguru.lt, Instagram: @vilija_seputiene, @grozio_verslo_formule, Linkedin: @vilijaseputiene) bei naudojantis mūsų paslaugomis.

Gerbdami Jūsų privatumą mes:

– Jūsų asmens duomenis tvarkome laikantis galiojančių asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.

– Pateikiame Jums išsamią, skaidrią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

– Imamės protingų atsargumo priemonių, kad Jūsų duomenys netaptų prieinami tokios teisės neturintiems asmenims.

–  Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje aiškiai nurodytais tikslais, tokia apimtimi ir laikotarpiu, kuris reikalingas šiems tikslams pasiekti. Duomenų nenaudojame jokiais kitais tikslais, kurie būtų nesuderinami su nurodytais šioje Privatumo politikoje.

Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ar per ją pateikdami duomenis, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis Privatumo politikoje. Jei Privatumo politikoje išdėstytos sąlygos jums nepriimtinos, deja, neturėtumėte naudotis Svetaine ir neteikti per ją savo asmens duomenų.

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Trečiųjų asmenų duomenis galite mums teikti tik tų asmenų sutikimu arba turint teisėtą pagrindą juos perduoti.

Kas yra renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kurią mes renkame apie fizinį asmenį, kuri leidžia nustatyti to asmens tapatybę.

Kas mes esame?

Asmens duomenų valdytoja – MB „Grožio guru LT“, įmonės kodas 305160606, registruotas buveinės adresas Maironio g. 18-4, LT-44298 Kaunas, Lietuvos Respublika. Įmonės vadovė  –  Vilija Šeputienė.

Su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@beautyguru.lt arba telefonu +370 685 33066.

Kaip mes renkame Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis renkame, kai:

–  Jūs patys pateikiate savo asmens duomenis mums per Svetainėje esančias užklausų formos, elektroniniu paštu, bendraudami telefonu, per socialinius tinklus, komunikacijai naudojamas programas ar kitais būdais.

–  Asmens duomenys surenkami automatiniu būdu per sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, Jums naudojantis Svetaine, arba kurie surenkami, kai Jūs sutinkate, kad svetainėje būtų naudojami slapukai.

–  Jūsų asmens duomenis mums pateikia kiti asmenys pvz.: norėdami Jums padovanoti mūsų prekę ar paslaugą. Tokiu atveju prašome jų prisiimti atsakomybę, kad Jūs neprieštaraujate tokiam duomenų pateikimui. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių, socialinių tinklų paslaugų teikėjų (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita mūsų turima informacija.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Užklausų, gautų per Svetainę, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyrose ar telefonu administravimo ir komunikacijos su Jumis palaikymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį,  elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, komunikacijos turinį, informaciją apie susijusią įmonę, pareigas, kitus duomenis, kuriuos nurodo besikreipiantis asmuo.

Duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos, o gavus skundą – iki ginčas yra galutinai išspręstas.

Sutarčių su klientais sudarymo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, socialinių tinklų slapyvardžius, telefono ryšio numerį, informaciją apie paslaugą (pvz.: paslaugos pavadinimas, data), banko sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, informaciją apie susijusią įmonę, Jūsų pareigas, kitus apskaitai būtinus duomenis. Kai paslaugas perka fizinis asmuo, gali būti tvarkomi gimimo datos duomenys, individualios veiklos pažymėjimo, verslo liudijimo numeris.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir/ar teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindu.

Duomenys naudojami visą sutarties vykdymo laikotarpį ir saugomi dar 10 metų pagal teisės aktų reikalavimus. Jei duomenys gaunami, bet sutartis nesudaroma, jie sunaikinami per 12 mėnesių nuo paskutinės komunikacijos dienos.

Siekiant suteikti kokybiškas, grožio sektoriaus atstovams skirtas, mokymo, konsultavimo ir susijusias paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, socialinių tinklų slapyvardžius, informaciją apie pasirinktą paslaugą, susijusios įmonės duomenis (jei dalyvaujama įmonės vardu), pareigas bei visą informaciją, susijusią su teikiamomis paslaugomis, kurią Jūs pateikiate pats ir (arba) mes gauname iš kitų šaltinių. Tam tikrais atvejais gali būti renkami dalyvių vaizdo ir balso duomenys (pvz. darant mokymų įrašą, kad būtų galimybė jį peržiūrėti dar kartą), tokiu atveju, dalyviai informuojami apie daromą įrašą ir sudaroma galimybė išreikšti nesutikimą.

Prašome Jūsų paslaugų teikimo metu, neteikti perteklinių ir ypač jautrių asmens duomenų. Mes tikslingai tokių duomenų nerenkame ir netvarkome.

Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo arba sutikimo pagrindu.

Šiuo tikslu duomenys naudojami paslaugų teikimo laikotarpiu ir 12 mėn. po jų pabaigos.

Papildomų paslaugų siūlymo tikslu. Jeigu įsigijote Svetainėje siūlomas paslaugas ir aiškiai neišreiškėte prieštaravimo dėl papildomų paslaugų siūlymo, mes teisėto intereso pagrindu, galime siūlyti papildomas savo paslaugas. Šių paslaugų galite bet kada atsisakyti gautame pasiūlyme nurodytu būdu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, socialinių tinklų slapyvardį, adresą, el. pašto adresą, telefono ryšio numerį, susijusios įmonės informaciją, pareigas.

Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi 2 metus nuo paslaugų įsigijimo dienos. Šių pranešimų apie mūsų papildomas paslaugas galite bet kada atsisakyti pasiūlyme nurodytu būdu arba parašydami atsisakymą el.p. info@beautyguru.lt .

Tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi duomenys gali apimti vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, susijusios įmonės informaciją, pareigas. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz.: kai užsisakote mūsų naujienlaiškį ar kitokiu būdu užpildote sutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo šiuo tikslu).  Šiuos duomenis naudojame mūsų naujienų, išskirtinių pasiūlymų, akcijų ir kitos informacijos, susijusios mūsų paslaugomis ar prekėmis, pateikimui, taip pat siekiant pasiteirauti Jūsų nuomonės.

Duomenys naudojami sutikimo pagrindu.

Šiuo tikslu duomenis saugome 5 metus nuo sutikimo gavimo. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais gautame pranešime nurodytu būdu arba parašydami atsisakymą el.p. info@beautyguru.lt .

Veiklos viešinimo ir reklamos tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, susijusios įmonės pavadinimą, pareigas, nuotrauką, vaizdo ir garso duomenis, atsiliepimo turinį. Duomenys renkami ir naudojami siekiant gauti atsiliepimus apie suteiktą paslaugą arba tiesiog pasitelkiant asmenis siekiant pristatyti visuomenei mūsų veiklą ir pritraukti naujų klientų.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Asmens duomenys naudojami, kol asmuo atšaukia sutikimą.

Reklaminių akcijų (žaidimų, konkursų, viktorinų) vykdymo tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, socialinio tinklo slapyvardžius.

Šiuo tikslu Jūsų duomenys naudojami tik su Jūsų sutikimu.

Duomenys saugomi 2 mėnesius nuo akcijos pabaigos.

Komunikacijos su mums paslaugas teikiančiais subjektais tikslu. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys gali apimti partnerių, paslaugų teikėjų ir (ar) jų atstovų, darbuotojų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ar kitus nurodytus kontaktus, pareigas ir komunikacijos turinį.

Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslais ir saugome iki sutarties su šiais subjektais nutraukimo dienos.

Teisių užtikrinimo ir gynimo tikslu. Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, nurodytus Privatumo politikoje, kai tai yra būtina užtikrinti ir/ar ginti teisinius reikalavimus, juos tvarkyti būtina pagal privalomas teisines prievoles ar siekiant apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu.

Kam gali būti perduoti Jūsų duomenys?

Mes saugome Jūsų duomenų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims teikiame tik aiškiu duomenų teikimo tikslu ir tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga tiems tikslams pasiekti. Pasitelkti subjektai veikia kaip duomenų tvarkytojai ir turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. 

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis paslaugų teikėjams, konkrečių paslaugų teikimo tikslais tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas (pvz.: buhalterinės apskaitos, finansų konsultavimo, informacinių verslo valdymo sistemų administravimo paslaugas teikiančioms įmonėms, el. pašto paslaugų ar tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo teikėjams, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurjerių tarnyboms, mokėjimų tarpininkams, vertėjams). Iš tokių paslaugų teikėjų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Renkamės patikimus subrangovus, kurie imasi tinkamų organizacinių ir techninių priemonių saugumą asmens duomenų saugumui užtikrinti.

Duomenis taip pat galime perduoti valstybės institucijoms, kai atskleisti duomenis mus įpareigoja teisės aktai arba turime juos panaudoti, kad apsaugotume gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Mes stengiamės naudotis Lietuvoje ir Europos ekonominėje erdvėje įsisteigusių paslaugų teikėjų paslaugomis, o tais atvejais, kai nurodyti paslaugų teikėjai įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, mes imamės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

Slapukų naudojimas

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo, efektyvumo, saugumo, analitiniais tikslais bei siekiant tikslinio rinkodaros orientavimo, tvarkome slapukų pagalba surenkamus asmens duomenis.

Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos svetainės lankytojų kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų svetainės lankytojų ir gauti informaciją apie Jūsų naudojimąsi Svetaine. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti Jūsų galimybę patogiai naršyti svetainėje. Slapukų surinkta informacija naudojama srautų analizei, paslaugų, turinio ir reklamos pritaikymui konkretiems tikslams, reklamos veiksmingumo įvertinimui atlikti, Jūsų pasirinkimų, saugumo užtikrinimui.

Naudojimosi mūsų Svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, trukmę, dažnumą.

Būtinųjų slapukų duomenys renkami teisėtų interesų pagrindu. Kitų slapukų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus ir duomenų saugojimo terminus rasite čia .

Informuojame, kad Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jau duotą sutikimą galite bet kada atšaukti. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Instrukciją, kaip tai padaryti, rasite žemiau esančiose nuorodose pagal naršyklės rūšį:

Naršyklė Explorer

Naršyklė Chrome

Naršyklė Firefox

Socialinių tinklų pagalba renkami duomenys saugomi pagal konkretaus socialinio tinklo savininko nustatytas sąlygas.

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines, svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų ar kitų subjektų prekės ir (ar) paslaugos, socialinių tinklų svetaines. Prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis jose siūlomomis paslaugomis, būtinai susipažinkite su jų svetainėse pateikiamomis privatumo politikomis.

Socialinių tinklų paskyras (Facebook: @vilijapociuteseputiene, @beautyguru.lt, Instagram @vilija_seputiene, @grozio_verslo_formule, Linkedin: @vilijaseputiene) mes kontroliuojame bendrai su socialinių tinklų valdytojais.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis; reikalauti sunaikinti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, reikalauti sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, bei teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Kur kreiptis dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar dėl teisių pažeidimo?

Jei norite sužinoti ar / ir kokius Jūsų duomenis mes tvarkome, arba jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. paštu info@beautyguru.lt arba paštu MB „Grožio guru LT“, Maironio g. 18-4, LT-44298 Kaunas, ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kilus abejonėms dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens dokumento.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: www.vdai.lrv.lt

Kaip keičiama privatumo politika?

Mes galime bet kada atnaujinti Privatumo politiką.  Privatumo politika peržiūrima periodiškai ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.

Atnaujinimo data: 2022-03-15